Vedenie účtovníctva

Podvojné účtovníctvo - vedenie účtovníctva:

 • Podvojné účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. vznení neskorších predpisov
 • Vedenie účtovnej evidencie vystavených a prijatých faktúr
 • Spracovanie, zaúčtovanie a posúdenie účtovných dokladov o ich oprávnenosti z daňového hľadiska
 • Evidencia DPH – podklad pre daňové priznanie k DPH
 • Ročná účtovná závierka a prílohy podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR
 • Daňové priznanie – vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb vrátane príloh (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke)
 • Odoslanie závierky a daňového priznania na Daňový úrad

Jednoduché účtovníctvo - vedenie účtovníctva:

 • Jednoduché účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. vznení neskorších predpisov
 • Vedenie účtovnej evidencie pohľadávok a záväzkov
 • Spracovanie účtovných dokladov, posúdenie ich správnosti a oprávnenie z daňového hľadiska
 • Evidencia DPH - podklad pre daňové priznanie k DPH
 • Ročná účtovná uzávierka a prílohy podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR
 • Daňové priznanie - vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb vrátane príloh (výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch )
 • Odoslanie výkazov a daňového priznania na Daňový úrad

Vedenie mzdovej evidencie a spracovanie miezd:

 • Vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia za zamestnancov a následné odoslanie na Daňový úrad
 • Výpočet miezd
 • Vypracovanie mesačných výkazov za zamestnancov a odoslanie do Sociálnej a zdravotnej poisťovni
 • Prihlásenie/odhlásenie pracovníkov do/zo Sociálnej poisťovne/zdravotnej poisťovne
 • Mzdové listy
 • Evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň alebo Potvrdenie o zrazených preddavkoch a Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Zápočtové listy

Evidencia majetku - vedenie účtovníctva:

 • Evidencia dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku – zatriedenie majetku do odpisových skupín, zostavenie odpisových plánov, porovnanie rovnomerných a zrýchlených odpisov na daňovú prognózu spoločnosti
 • Spracovanie pokladničných dokladov, pokladničnej knihy (v tuzemskej a zahraničnej mene )
 • Spracovanie tuzemských a zahraničných služobných ciest
 • Evidencia krátkodobého hmotného majetku.