Cenník - spracovanie účtovníctva

Počet položiek/mesačne Jednoduché účtovníctvo Podvojné účtovníctvo
Od 1 do 50 35 € mesačne 49 € mesačne
Od 51 do 150 0,65 € 0,87 €
Od 151 do 250 0,60 € 0,80 €
Od 251 do 400 0,55 € 0,75 €
Od 401 vyššie 0,50 € 0,70 €

Mzdová evidencia a spracovanie miezd:  
Mesačné spracovanie mzdy / 1 zamestnanec 8,30 €
Spracovanie mesačného výkazu + príloha / do 20 zamestnancov 8,30 €
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov  12,60 €

Daňové priznanie:  
Daňové priznanie DPH 16 €
Súhrnný výkaz DPH 15 €
Mesačný Prehľad za zamestnancov 15 €
Ročné Hlásenie za zamestnancov 66 €
Daň z príjmu FO 66 €
Výkaz o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch 33 €
Daň z príjmu PO, Poznámky účtovnej závierky 100 €
Výkaz ziskov a strát, Súvaha 66 €
Ostatné  
Hodina konzultácie, resp. poradenstva 12 €
Návšteva klienta v jeho sídle 7 €
Cestovné 1km   0,50 €